ខ្ញុំចង់

ដំណើរការរទីផ្សារឌីជីថលរបស់យើង

លោកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជិវកម្មចុះ ទុកឲ្យក្រុមការងារយើងគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សា និង ជួយបង្កើនការលក់

ចញ្ចប់សេវាកម្មប្រចាំខែ

ចំណេញពេលវេលា លុយ និង មិនហត់គិតផ្នែកទីផ្សារ

ក្នុងមួយខែ
$500

កញ្ចប់បង្កើនការលក់

  • ត្រួតពិនិត្យពីវត្តមាននៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកលើប្រព័ន្ធឌីជីថល
  • បង្កើតផែនទីឌីជីថល
  • បង្កើតរាតាងទីផ្សារ
  • បង្កើតមាតិកា និង ប្រម៉ូតមាតិកា
  • យុទ្ធនាការបង្កើនការលក់
បំពេញទម្រង់ខាងក្រោមដើម្បីជ្រើសរើស

ជ្រើសរើសកញ្ចប់ទីផ្សារឌីជីថលខាងក្រោម